Contact

24th Floor, Tianxing River Front Square No.81, 11-jing Road, Tianjin, China
Post Code: 300171
Tel: 0086-22-24109310
Fax: 0086-22-24152385
Website: www.wmitc.com
E-mail: waiming@wmitc.com